OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti 4from media, s.r.o. pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu na www.4frommedia.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.4frommedia.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.4frommedia.sk je spoločnosť 4from media, s.r.o.. Osobou zodpovednou za prevádzku internetového obchodu je Denisa Machalíková.

Kupujúci je povinný vopred sa oboznámiť Obchodnými podmienkami. Odoslaním elektronickej objednávky dáva kupujúci súhlas s Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil.

II. DEFINÍCIE POJMOV

Predávajúcim je spoločnosť 4from media, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 35 976 063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 39182/B, IČ DPH: 2022117966. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.01.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky uzatvorila zmluvný vzťah s predávajúcim.

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou (ďalej len „objednávka“) sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.

Internetovým obchodom sa rozumie obchod uskutočňovaný prostredníctvom stránky www.4frommedia.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

III. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci je povinný uviesť do objednávky všetky povinné údaje. Objednávka môže byť realizovaná prostredníctvom:

 1. vyplnenia elektronického objednávkového formulára,
 2. alebo zaslaním emailu na emailovú adresu info@4frommedia.sk

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • E-mail
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu a dopravné náklady podľa platných obchodných podmienok na území SR.

Objednávku je možné zrušiť mailom najneskôr do 24 hodín od jej odoslania na adrese info@4frommedia.sk.

Po odoslaní objednávky, bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva.                            

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho).

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže na území Slovenskej republiky vykonať úhradu za objednaný tovar nasledovným spôsobom:

 1. formou dobierky, kedy za tovar kupujúci zaplatí pri priamo kuriérovi pri preberaní tovaru  Vážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, platbu na dobierku neposkytujeme. 
 2. hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky: M. Hodžu 393/5, 971 01 Prievidza
 3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v Československá obchodná banka, a.s., č. účtu: 4019777547/7500, IBAN: SK5375000000004019777547 variabilný symbol: číslo objednávky kupujúceho. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Platí hlavne pri právnických osobách až po vystavení zálohovej faktúry.

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak kupujúci neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na emailovú adresu kupujúceho. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Daňový doklad - faktúra bude priložená k objednanému tovaru. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru uvádzaných na internetovej stránke www.4frommedia.sk. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 

V. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

Spotrebiteľ súhlasí s primeraným predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu niektorým zo zvolených spôsobov:

 1. zmluvnou kuriérskou spoločnosťou SPS (Slovak Parcel Service)
 2. osobne    

Predávajúci odosiela tovar dôkladne zabalený

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Prepravné náklady si bude kupujúci účtovať v paušálnej výške 6,00 EUR bez DPH, ktoré zahŕňajú ochrannú obálku, kartón alebo iný obalový materiál, balné, poistenie tovaru a poštovné.

Zásielky, ktoré budú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci opätovne len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci je povinný znášať náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar, je predávajúci oprávnený po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (SPS),
 2. oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (SPS). V prípade poškodenia obalu, nie je kupujúci povinný tovar prevziať a je povinný reklamovať poškodenie  priamo u doručovateľa. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu tovar prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť doručovateľovi až po skontrolovaní tovaru

VI. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCVA

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

VII. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Predávajúci poskytuje na objednaný tovar záruku 2 roky. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný zaslať v lehote 2 dní od prevzatia tovaru predávajúcemu reklamáciu tovaru a to buď písomne na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@4frommedia.sk. Kupujúci je povinný v reklamácii popísať zistené poškodenia, uviesť číslo objednávky a priložiť fotografiu poškodeného tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných poškodení nebudú predávajúcim uznané. Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.

V prípade oprávnenosti reklamácie kupujúceho a následnej výmeny tovaru za nepoškodený tovar, bude vymenený tovar kupujúcemu dodaný bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.

V prípade oprávnenosti reklamácie, má kupujúci v nasledovnom poradí nárok na:

 1. odstránenie poškodenia opravou tovaru,
 2. dodanie náhradného tovaru,
 3. primeranú zľavu z ceny tovaru,
 4. odstúpenie od zmluvy.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný :

 1. prevziať tovar späť,
 2. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

Pri odstúpení od zmluvy, je kupujúci povinný dodržať nasledovné podmienky.

 1. Zaslať do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru oznámenie o odstúpení od zmluvy a to buď písomne na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na emailovú adresu info@4frommedia.sk s textom: „Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. objednávky, a požadujem vrátenie uhradenej ceny za tovar na adresu, resp. č. účtu“. Odstúpenie treba vlastnoručne podpísať a uviesť dátum.
 2. Doručiť tovar na adresu sídla spoločnosti do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v pôvodnom obale. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe.

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, platia primerane ustanovenia o zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu peniaze za tovar zloženkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013.Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa prevádzkovateľ internetového obchodu zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu dotknutej osoby akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na žiadosť dotknutej osoby i bez udania dôvodov kedykoľvek jej osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude uskutočnená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1.septembra 2017. 

Čo sú cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač, alebo na mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete používať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste vykonali a preferencie ( napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné ), takže tieto údaje už nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Ďalším používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s ukladaním súborov cookies. Viac informácií Menej informácií