OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Spoločnosť 4from media, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. 

I. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

4from media, s.r.o, Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39182/B, IČO: 35 976 063, DIČ: 2022117966, IČ DPH: SK2022117966, tel. číslo: +421 917 244 422, e-mail: info@4frommedia.sk.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY:

V prípade otázok alebo akýchkoľvek pochybností sa môžete ohľadne spracovania osobných údajov informovať na tel. čísle: +421 917 244 422, alebo e-mailovej adrese: machalikova@4frommedia.sk.

III. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPROSTREDKOVATEĽOV, PRÍJEMCOV A SPRACOVATEĽOV OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCICH: 

 • Ing. Ida Gálová, so sídlom: Námestie slobody 22, 97101 Prievidza, IČO: 33655251, zapísaná v živnostenskom registri číslo: 307-4848, Okresný úrad Prievidza.

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.

 • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217 , spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B.

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26367/B.

IV. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Kupujúcim a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
Účelom môžu byť aj marketingové aktivity na ovplyvňovanie dopytu po produktoch predávaných prevádzkovateľom prostredníctvom aplikácií ako Facebook a Instagram, realizácie a vyhodnocovania spotrebiteľských a propagačných súťaží.

V. ZOZNAM ZÍSKAVANÝCH A SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa dodacia, adresa fakturačná, e-mail, telefónne číslo. 

VI. DOBROVOĽNOSŤ ALEBO POVINNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom objednávky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok je dobrovoľné.

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú však požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b., zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Odoslaním objednávky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok alebo odoslaním dopytu prostredníctvom stránky www.4frommedia.sk udeľuje zákazník dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely aj v prípade, že nedôje k uzatvoreniu a plneniu zmluvného vzťahu. 

VII. ČAS PLATNOSTI SÚHLASU, DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje získané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Kupujúcim a Predávajúcim (prevádzkovateľom) budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.  

Osobné údaje na marketingové účely sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po dobu 2 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 2 ročnej doby, alebo po uplynutí 2 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

VIII. ODVOLANI SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Kupujúci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomným "odovolaním súhlasu" zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla spoločnosti 4from media, s.r.o. alebo zaslaním e-mailu na adresu info@4frommedia.sk.  

IX. KUPUJÚCI MÁ V SÚVISLOSTI SO SRPACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVO:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

 • právo na výpis zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,

 • právo na opravu osobných údajov,

 • právo na blokovanie nesprávnych údajov (od 25.05.2018 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov),

 • právo na likvidáciu osobných údajov (od 25.05.2018 právo na vymazanie),

 • od 25.05.2018 právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,

 • právo podať návrh na začatie konania,

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Čo sú cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač, alebo na mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete používať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste vykonali a preferencie ( napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné ), takže tieto údaje už nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Ďalším používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s ukladaním súborov cookies. Viac informácií Menej informácií