VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti 4from media, s.r.o. pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu na www.4frommedia.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.4frommedia.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.4frommedia.sk je spoločnosť 4from media, s.r.o, Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39182/B, IČO: 35 976 063, DIČ: 2022117966, IČ DPH: SK2022117966. Osobou zodpovednou za prevádzku internetového obchodu je Denisa Machalíková, machalikova@4frommedia.sk.

Adresa prevádzky: 4from media, s.r.o., M. Hodžu 393/5, 971 01 Prievidza. 

Kupujúci je povinný vopred sa oboznámiť Obchodnými podmienkami. Odoslaním elektronickej objednávky dáva kupujúci súhlas s Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.4frommedia.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade ak je kupujúcim podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.4frommedia.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.   

II. DEFINÍCIE POJMOV

Predávajúcim je spoločnosť 4from media, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 35 976 063, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 39182/B, IČ DPH: 2022117966. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.01.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky uzatvorila zmluvný vzťah s predávajúcim.

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

Elektronickou objednávkou (ďalej len „objednávka“) sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. 

Internetovým obchodom sa rozumie obchod uskutočňovaný prostredníctvom stránky www.4frommedia.sk.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

III. OBJEDNANIE TOVARU

Objednanie tovaru kupujúcim predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Po odoslaní objednávky, bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky. Potvrdením objednávky predávajúcim, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. 

Obsahom emailu o potvrdení objednávky je:

 • informácia o prijatí objednávky
 • dátum uskutočnenia objednávky
 • číslo objednávky
 • platobné podmienky
 • súhrn objednávky (objednaný tovar) a jeho celkovú cenu k úhrade
 • identifikačné, fakturačné a dodacie údaje kupujúceho.

Na potvrdzujúci email nie je potrebné odpovedať. Kupujúci tak môže urobiť v prípade, ak má záujem o doplňujúce informácie, prípadne objednávku upraviť alebo zmeniť.       

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu a dopravné náklady podľa platných obchodných podmienok na území SR.

Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Objednávku je možné zrušiť mailom najneskôr do 24 hodín od jej odoslania na adrese info@4frommedia.sk.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho).

Kupujúci je povinný uviesť do objednávky všetky povinné údaje. Objednávka môže byť realizovaná prostredníctvom:

 1. vyplnenia elektronického objednávkového formulára,
 2. alebo zaslaním emailu na emailovú adresu info@4frommedia.sk

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo 
 • E-mail
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • Názov spoločnosti
 • IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže na území Slovenskej republiky vykonať úhradu za objednaný tovar nasledovným spôsobom:

 1. hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky: M. Hodžu 393/5, 971 01 Prievidza.
 2. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený v Československá obchodná banka, a.s., č. účtu: 4019777547/7500, IBAN: SK5375000000004019777547 variabilný symbol: číslo objednávky kupujúceho. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
 3. platbou na faktúru so splatnosťou 7 dní - platí iba pre veľkoodberateľov a iba na základe vopred uskutočnenej dohody.
 4. platobnou kartou - po vytvorení objednávky budete presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu GoPay. Po zadaní potrebných a správnych údajov a autorizácii platby, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak kupujúci neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na emailovú adresu kupujúceho fromou emailu o storne objednávky. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Daňový doklad - vyúčtovacia faktúra bude priložená k objednanému tovaru. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru uvádzaných na internetovej stránke www.4frommedia.sk. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 

V. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a jej úhrady.

Spotrebiteľ súhlasí s primeraným predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu niektorým zo zvolených spôsobov:

 1. zmluvnou kuriérskou spoločnosťou SPS (Slovak Parcel Service)
 2. kuriérom spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
 3. osobne na prevádzke v Prievidzi

Tovar bude kupujúcemu dodaný v čo najkratšom čase od jej odoslania. O odoslaní objendávky je kupujúci informovaný emailom. 

Predávajúci odosiela tovar dôkladne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzicky obal. V prípade akéhokoľvek poškodenia obalu je kupujúci oprávnený balík neprevziať alebo prevziať a otvoriť ihneď pred doručovateľom. V prípade zistenia poškodenia vnútorného obsahu je potrebné hneď na mieste spísať s doručovateľom reklamáciu a poškodenie dôkladne nafotiť. Ak sa kupujúci zistí, že obsah zásielky je nepoškodený, môže aj naďalej prevziať. V prípade nedodržnia uvedeného postupu a zistenia poškodenia obsahu po jeho prevzatí od doručovateľa nebude ďalšia reklamácia uznaná.  

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Prepravné náklady si bude kupujúci účtovať v paušálnej výške 5,60 EUR bez DPH, ktoré zahŕňajú ochrannú obálku, kartón alebo iný obalový materiál, balné, poistenie tovaru a poštovné.

Zásielky, ktoré budú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci opätovne len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci je povinný znášať náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar, je predávajúci oprávnený po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (SPS alebo Slovenská pošta)
 2. oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresoualebo kontaktnými údajmi kupujúceho,
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (SPS alebo Slovenská pošta). V prípade poškodenia obalu, nie je kupujúci povinný tovar prevziať a je povinný reklamovať poškodenie  priamo u doručovateľa. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, stráca možnosť reklamácie poškodeného tovaru u predávajúceho. 

VI. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCVA

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

VII. ZÁRUKA ZA AKOSŤ + REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Predávajúci poskytuje na objednaný tovar záruku 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne pri jeho prevzatí.

V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný zaslať v lehote 2 dní od prevzatia tovaru predávajúcemu reklamáciu tovaru:

1. písomne na prevádzku spoločnosti:

4from media, s.r.o.

Milana Hodžu 393/5

971 01 Prievidza

2. alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@4frommedia.sk.

Kupujúci je povinný v reklamácii popísať zistené poškodenia, uviesť číslo objednávky a priložiť fotografiu poškodeného tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných poškodení nebudú predávajúcim uznané. Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.

V prípade oprávnenosti reklamácie kupujúceho a následnej výmeny tovaru za nepoškodený tovar, bude vymenený tovar kupujúcemu dodaný bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.

V prípade oprávnenosti reklamácie, má kupujúci v nasledovnom poradí nárok na:

 1. odstránenie poškodenia opravou tovaru,
 2. dodanie náhradného tovaru,
 3. primeranú zľavu z ceny tovaru,
 4. odstúpenie od zmluvy, viď čl. VIII.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný písomne listom alebo elektronicky, resp. rovnakým spôsobom akým bola reklamácia podaná.  

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný :

 1. prevziať tovar späť,
 2. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V prípade internetového obchodu www.4frommedia.sk ide o produkty zhotovené na mieru v prípade ochranných prepážok v iných veľkostiach ako je uvedené v internetovom obchode a výrobu tričiek a rúšok s vlastným motívom. 

Pri odstúpení od zmluvy, je kupujúci povinný dodržať nasledovné podmienky.

 1. Zaslať do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru oznámenie o odstúpení od zmluvy a to buď písomne na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na emailovú adresu info@4frommedia.sk s textom: „Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. objednávky, a požadujem vrátenie uhradenej ceny za tovar na adresu, resp. č. účtu“. Odstúpenie treba vlastnoručne podpísať a uviesť dátum.
 2. Doručiť tovar na adresu sídla spoločnosti do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v pôvodnom obale. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe.

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, platia primerane ustanovenia o zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu peniaze za tovar zloženkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť 4from media, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. 

Viac o ochrane osobných údajov sa kupujúci dozvie v samostatnej záložke Ochrana osobných údajov (GDPR).  

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude uskutočnená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1.septembra 2017. 

Čo sú cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač, alebo na mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete používať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste vykonali a preferencie ( napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné ), takže tieto údaje už nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Ďalším používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s ukladaním súborov cookies. Viac informácií Menej informácií